Met dank aan onze sponsors en fondsen

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899 en beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten. We bieden werk aan 11.000 mensen en ontvangen jaarlijks miljoenen bezoekers.


Negentien partijen werken samen om deze gedurfde droom waar te maken. De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen euro toe voor de start van deze grote beweging; meer biodiversiteit op het platteland, regionaal geproduceerd eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dat is Rotterdam de boer op!


Al meer dan 20 jaar brengt Greenchoice groene energie dichterbij. De duurzame energieleverancier heeft ruim 600.000 klanten en levert uitsluitend stroom van duurzame bronnen en bosgecompenseerd gas.

Wereldwijd is Greenchoice een grote bosbeschermer door sinds 2004 met bos- en natuurprojecten het aardgas van haar klanten te compenseren. Sinds 2017 investeert Greenchoice ook in de aanplant van bos in Nederland met o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Hiermee leveren we een bijdrage aan het vastleggen van CO2 door bossen en maken we Nederland letterlijk groener. De aanplant van Voedselbos Maasland sluit hier goed bij aan. De soortenrijkdom en de ecologische veerkracht zijn in een voedselbos veel groter dan in een traditioneel landbouwgebied. Ook de economische opbrengst kan hoger zijn dan bij een akker met één teeltlaag.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen met besparen en verduurzamen. Greenchoice helpt bij het besparen van energie en biedt klanten hulp bij het zelf opwekken van groene stroom. Zo versnelt de energietransitie en laat Greenchoice groene keuzes werken voor iedereen.


Een gemeenschappelijke moestuin, natuurlijke speelplekken in een wijk, een park dat door bewoners wordt beheerd. Als er een plek is waar je anderen in een prettige sfeer kunt ontmoeten of met elkaar de handen uit de mouwen kunt steken, dan is het wel in de natuur. Een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Je kunt bij ons aankloppen met groenprojecten op plekken waar dat nodig is, met name in natuurarme wijken, buurten en straten. Ook steunen we initiatieven die inzetten op bewustwording en gedragsverandering, bijvoorbeeld stadslandbouwprojecten op natuurarme locaties, speelnatuur voor kinderen in achterstandswijken en hulp bij het opstarten van lokale energiecoöperaties.  


Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van ons koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners.


De provincie heeft 40 icoonsoorten benoemd. Dit zijn dier- en plantsoorten die kenmerkend zijn voor de natuur in onze provincie. Als het leefgebied van deze soorten op orde is, dan gaat het goed met de Zuid-Hollande natuur. Ook veel andere plant- en diersoorten profiteren mee van de maatregelen die worden getroffen voor de icoonsoorten.

Met de subsidie Natuur in de Stad kunnen particulieren en overheden geld aanvragen voor maatregelen om het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied te verbeteren. Zo dragen we bij aan bescherming en behoud van inheemse plant- en diersoorten in het stedelijk gebied. En daarmee een vitale natuur in Zuid-Holland.


Nu in veel dorpen en kleine steden het aantal sociale voorzieningen afneemt, zetten buurtbewoners steeds vaker zelf initiatieven op om de buurt levendig te houden. Het VoordeBuurt Fonds helpt deze mensen. Het is een samenwerking van RegioBank en het Oranje Fonds.

Het fonds helpt de buurt sociaal vitaal te houden: een dorp of buurt waarin iedereen fijn woont, zich thuis voelt en waar mensen naar elkaar omkijken. 


BPD Woningfonds is een uniek woningfonds dat bestaat uit duurzame, betaalbare nieuwbouwhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen – (her)starters, gezinnen en zelfstandig wonende ouderen, inclusief senioren met een middelzware tot zware zorgbehoefte. Het fonds beheert appartementen en eengezinswoningen in stedelijke omgevingen binnen en buiten de Randstad, met betaalbare huren – met een focus op huurprijzen tussen de 900 en 1.100 euro per maand. Daarmee bedienen we de groeiende groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale én voor dure huur, of voor wie een koopwoning vooralsnog buiten bereik ligt.


Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwend om natuur- en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking voor een gift of garantiestelling uit het Fonds NME.


Samen sterk voor vrijwilligerswerk. De opbrengst van Sport en Spel komt geheel ten goede aan goede doelen verspreid over de hele wereld. Wij vinden het belangrijk dat deze doelen gericht zijn op het verbeteren van de primaire levensbehoeften én dat de doelen gesteund worden door een Maaslander.


In dit landschap kunnen de ca. 1,5 miljoen inwoners van deze drukbevolkte regio nog terecht voor de beleving van ruimte en stilte.

Midden-Delfland is het laatste nog open veenweidegebied in het zuidwestelijk deel van de Randstad. Het is een waardevol agrarische cultuurlandschap tussen Rotterdam en Den Haag; een echt ‘oer-Hollands’ landschap met weidse uitzichten en de koe in de wei.


De beheerstichting maakt het mogelijk dat tal van initiatieven op een breed maatschappelijk terrein, onder zekere voorwaarden aanvullende financiële armslag krijgen. Door financiële bijdragen kunnen initiatieven worden gerealiseerd. Ook kan, met middelen van de stichting, nieuw leven worden geblazen in door geldgebrek stagnerende initiatieven. Zo helpt de beheerstichting Loswal “De Bonnen” plannen te verwezenlijken door middel van financiële bijdragen.